WIE ZIJN WE

Bedankt dat u onze pagina bezoekt.
Bouwreclame is een onderdeel van MMG groningen BV.
Onze service is het aanbieden van gepersonaliseerde geprinte producten.
Lees onze privacy policy en leveringsvoorwaarden aandachtig door zodat u zonder zorgen onze service kan gebruiken.

Onze website adres is: https://bouwreclame.shop

ALGEMENE VOORWAARDEN MMG Groningen BV
Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID 

1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer  MMG Groningen BV

2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever de  natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks  uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 

3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot  het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn  gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand  waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden  verricht. 

4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het  vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs,  waaronder mede verstaan wordt reclameproducten, decoraties,  

bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in ieder geval de  werkzaamheden voortvloeiend uit een aan MMG Groningen BV  verstrekte opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. 

5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de  opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. 6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden  of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 

7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een  overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze  voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten  akkoord te zijn gegaan. 

Artikel 2: OFFERTES 

1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door  de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking  worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen  indien dit niet binnen een maand is aanvaard.  

2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de  opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar  beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft  verstrekt.  

3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen,  technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch  vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer. 

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN 

WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN 

1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft  bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot  stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van  partijen. 

2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet  volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen. 3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht  en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de  opdracht. 

4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van  de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van  de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan  vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de  opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het  belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de  opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte  gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.  

6 De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht  meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING 

1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te  zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door  hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat  liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten  Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te  hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van  de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij  door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de  

beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten  behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid  wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van  de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden. 

2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de  opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij  de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze  schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens  in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit,  ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten. 

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO 

1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de  opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer. 

2 De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen  kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opname of andere  

informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel te behouden. 3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting  heeft voldaan. 

4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting,  dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven. 

5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking  gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na  voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd. 

6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige  opslag van de van de opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens.  Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting  voldaan te hebben. 

7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de  opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld  aan de zijde van de opdrachtnemer. 

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden  verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de  voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens. 

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID 

1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze  verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig  overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de  aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden  aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de  overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale  vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale  bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt  tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheidsverzekering van de  opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd. 

2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk,  de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. 3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan  daarvan. 

4 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door  motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is uitgesloten,  behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, in  welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de  (aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt  uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die  niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit  artikel. 

5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens  tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het  vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de  opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove  schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt  mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele)  telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig  technisch middel. 

6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan  andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de  opdrachtgever. 

7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of)  gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en  voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst  neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de  opdrachtgever opgeslagen. 

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van  derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht  voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen. 

9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te  zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk  (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord gegaan. 

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT 

1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te  verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van  goed vakmanschap, uitvoeren. 

2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies,  reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor  te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en  dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De  opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid die  mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de  overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan. 

3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt  uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de  opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de  werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere  zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De opdrachtnemer mag erop  vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht ter  zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden  

mededelingsplichten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft ter zake  geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de  tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke  overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders  blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de  ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. 

4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot  stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever  ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter  plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een  onderzoeks- en mededelingsplicht, en de opdrachtnemer niet. Tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de  opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van  de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels,  begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de  werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks  nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever  dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij  de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. Indien de  

opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de opdracht uitvoert met  behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde  materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de  opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit  houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de  opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken. 

5 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden  of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. 

6 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over  de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit  in strijd is met de aard van de opdracht. 

7 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever  de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten  door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een  doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert. 

8 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden  heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de  werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de  administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze  werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

Artikel 8: OVERMACHT 

1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet  tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare  oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand,  ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere  

overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan  machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of  gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde  bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de  opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen  opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht  deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit  veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet  kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de  opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.  

3 De opdrachtgever heeft, ingeval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te  ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade. 

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN 

1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of)  (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te  controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen. 

2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de  opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd. 

3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde  verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid. 4 Elke) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test,  (proef)afdruk en (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in  rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten  hiervan in de prijs zijn inbegrepen. 

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC. 

1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de  opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten,  merkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, of daarvan  afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die  derden ter zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het  verweer daartegen gepaard gaan. 

2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken  worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de  opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of  

door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de  uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven)  toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan  van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is  tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in  het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor  intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de  opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening  van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder  begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk  uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.  

4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan  opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en €  250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een  ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer  op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit  voortvloeiende schade. 

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN 

1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de  opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk  is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de  werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande  kosten die in rekening zullen worden gebracht. 

2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte  werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder  begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de  gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht  ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden  verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht. 

3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. 4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in  rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend,  bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van  ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.  5 Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn  toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening  in mindering gebracht. 

6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en  overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in  de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het  overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming  van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen,  lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is  de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen  tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te  passen, evenwel met een maximum overschrijding van tien procent. Dit  percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de  opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan  worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. 

8 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt,  heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van  opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC. 1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht  vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen  blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte  post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de  opdrachtgever af te geven. 

3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken,  alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de  opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten  hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid  tot herhaald gebruik. 

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN 

1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen  vinden plaats aan het door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres,  danwel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server,  danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de  opdrachtnemer. 

2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts  indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat  het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem  schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 

3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste  termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de  geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de  opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk  door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 

4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de  opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of  wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te  maken. 

5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk  overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te  verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet  voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en  17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en  18. 

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN 

1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of)  zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de  opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is. 

2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk  en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het  geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft  bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken. 

3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het  (de)monteren of vervoeren van zaken. 

4 Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat  betreft kleur of schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of  van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden  voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of  schadevergoeding. 

5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid  geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruikswaarde van het  (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

Artikel 15: RECLAME 

1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag  van de factuur binnen zeven dagen na het moment van afleveren  respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te  delen. 

2 Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had  hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het  gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan de  opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van de  

opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek  redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken. 

3 In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de  opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe. 

4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen  vervalt het recht van reclame. 

5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze  tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of  opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of  beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer  zijn geretourneerd. 

Artikel 16: GARANTIE 

1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn  uitdrukkelijk uitgesloten: 

normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en  glans vermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende  compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van  (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik,  schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte  veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de  constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na  aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf  door diens toeleverancier verstrekte garantie. 

2 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen  vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de  opdrachtnemer verleende garantie. 

3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor  zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder  begrepen per e-mail) anders is overeengekomen. 

Artikel 17: BETALING 

1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de  opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt  met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is  gekomen, geldt het volgende. 

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn  

geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de  opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal  gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag  is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel  contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk  persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling  geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van  het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan. 

2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in  gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit  gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht  gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films. 

3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen  die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is  de (zakelijke) opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling  hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de  datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere  rechten die de opdrachtnemer heeft. 

4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft  betaald, mag de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie  de uitvoering van iedere opdracht opschorten. 

5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de  inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen  ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld  op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,= exclusief  omzetbelasting. 

6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van  vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst  uitstaande vordering (factuur). 

7 De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats  van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

8 Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de  nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht  de tenaamstelling van de factuur. 

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT 

1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder  zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld  of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of  aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen  jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. 

2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de  opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever  geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken verrichten. Op of  aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als  roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het  

eigendomsvoorbehoud blijft gelden. 

3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en  gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn  gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in  welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder  mede begrepen. 

Artikel 19: VARIA 

1 Deze voorwaarden kunnen verkort worden aangehaald als “Algemene  Voorwaarden MMG Groningen BV”. Zij zijn te raadplegen op en te downloaden van  www.bouwreclame.nl

2 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit  voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in  Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd. 

3 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. 

4 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank  Midden-Nederland tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de  kantonrechter behoort. 

April 2014

Leveringsvoorwaarden MMG groningen BV